DAS BUCH über das Büro der Zukunft – Officina Humana

Heu­te kamen die ers­ten Exem­pla­re des von mir geschrie­be­nen Buches Offi­ci­na Huma­na bei mir an und zuerst ein rie­si­ges DANKESCHÖN an Prof. Jan Teu­nen www.teunen-konzepte.de, den welt­bes­ten Cul­tu­ral-Capi­tal-Pro­du­cer/­Buch­kon­zepter/­Ku­ra­tor. Welch ein Buch – was für eine Message! 

Wei­ter­le­sen